Quên Bức tường vàng đi, Đà Lạt giờ đã có biểu tượng check-in mới