Chuyện không tưởng ở Đà Lạt: Hàng trăm người xếp hàng đi trải nghiệm